AVG


Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

InfraSolutions Consultancy, gevestigd aan de Windmolen 7 te 2906 RH Capelle aan den IJssel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.infrasolutions.eu of www.infrasolutions.fr
InfraSolutions Consultancy
Cornelis de Kroes
Windmolen 7
2906 RH Capelle aan den IJssel
+31(0) 622 433 000 / +33 (0) 607 32 66 69
info@infrasolutions.eu

Cornelis de KROES is de Functionaris Gegevensbescherming van InfraSolutions Consultancy Hij is te bereiken via kees@dekroes.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

InfraSolutions Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
InfraSolutions Consultancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u
indien wij deze gevens in OPDRACHT van uw werkgever of de overheid dienen te gebruiken
Wij gebruiken uw gegevens nooit voor eigen gebruik en of reclame doeleinden:
- ras (ondervoorbehoud)
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
InfraSolutions Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- InfraSolutions Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

InfraSolutions Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InfraSolutions Consultancy) tussen zit.
InfraSolutions Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[Op dit moment ons niet bekend en zal daarom geen gevolgen hebben voor de betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InfraSolutions Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 6 maanden > Reden (overheid / Bedrijven)
Personalia > 6 maanden > Reden (overheid / Bedrijven)
Adres > 6 maanden > Reden (overheid / Bedrijven)
Enzovoort > 6 maanden > Reden (overheid / Bedrijven)


Delen van persoonsgegevens met derden

InfraSolutions Consultancy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InfraSolutions Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt InfraSolutions Consultancy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

[Overheid in Binnen en of Buitenland en bedrijven waarmee u samen werkt of mee gaat samenwerken ]


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
InfraSolutions Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door InfraSolutions Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@infrasolutions.fr en/of EU

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

InfraSolutions Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

InfraSolutions Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@infrasolutions.fr